สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

สีเขียวและสีฟ้า

สีเขียว หมายถึง ความสมบูรณ์ทางการศึกษาในด้านสามัญ – ศาสนา นำพาสู่แนวทาง แห่งความเจริญรุ่งเรือง

สีฟ้า หมายถึง ความกว้างไกลแห่งการเรียนรู้ ความคิด วิสัยทัศน์ ความเอื้ออาทร และความสมานฉันท์