สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน ประกอบเป็นรูปหนังสืออยู่ใต้คบเพลิงไฟ ที่กำลังส่องแสง ด้านล่างจากหนังสือเป็นชื่อของโรงเรียนโค้งตามโบ มีวงกลมล้อมรอบ ๒ วง ในวงกลมมีชื่อและที่อยู่ของโรงเรียน มีความหมายดังนี้

วงกลมซ้อนกัน ๒ วง หมายถึง ความรู้ด้านศาสนาและสามัญที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ควบคู่กันไป จากการศึกษาในสถาบันแห่งนี้

หนังสือ หมายถึง สัญลักษณ์แห่งวิชาความรู้ที่นักเรียนจะได้รับมาจากการหมั่นเพียรในการศึกษา ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

คบเพลิง หมายถึง เหล่านักเรียนผู้ใฝ่รู้

แสง หมายถึง สัญลักษณ์แห่งการที่นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในทางที่ก่อประโยชน์ ทั้งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

ChatClick here to chat!+
Facebook
ข้ามไปยังทูลบาร์