วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

               โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ (มะซออนุสรณ์) มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นอิสลามิกชน และความเป็นไทย มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีทักษะการคิดคำนวณ การใช้ภาษาไทย อาหรับ มาลายู อังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รักการอ่าน มีสุขภาพอนามัยดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ChatClick here to chat!+
Facebook
ข้ามไปยังทูลบาร์