พันธกิจ-เป้าหมาย

พันธกิจ-เป้าหมาย

พันธกิจ (MISSION)

๑. พัฒนาและปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นอิสลามิกชน และ ปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม

๒. พัฒนาและปลูกฝังผู้เรียนมีจิตสำนึก ค่านิยมในความเป็นไทย และเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ด้วยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาวิธีการสอน สื่อการเรียนการสอน ให้สอดคล้องและเหมาะสมสำหรับผู้เรียน

๔. ผู้เรียนมีทักษะการคิดคำนวณ การใช้ภาษาไทย อาหรับ มาลายู อังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๕. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รักการอ่านอย่างต่อเนื่อง

๖. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีบุคลิกภาพอันดีงาม ตามคตินิยมทางศาสนาอิสลาม

๗. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการการศึกษา

๘. บริหารงานร่วมกับชุมชน องค์กร และหน่วยงานต่างๆภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งความร่วมมือ ข้อมูลข่าวสาร และวิทยาการก้าวหน้าด้านต่างๆอันเป็นประโยชน์แก่การจัดการของสถานศึกษาและชุมชน

๙. จัดสภาพแวดล้อม แหล่งการเรียนรู้ และทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

เป้าหมาย (GOALS)

1. ผู้เรียนทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม ตามศักยภาพ มีความเคร่งครัดในการปฏิบัติศาสนกิจ

2. ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นอิสลามิกชนและความเป็นไทย และเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

3. ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

4. ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้จากการสนับสนุนของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของตน

7. บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี

8. ชุมชนให้การยอมรับการดำเนินการของโรงเรียน

9. โรงเรียนมีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ChatClick here to chat!+
Facebook
ข้ามไปยังทูลบาร์