คุณลักษณะที่พึงประสงค์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีจิตสำนึกในความเป็นอิสลามิกชน

2. มีความเคร่งครัดในการปฏิบัติศาสนกิจ

3. มีระเบียบวินัย มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ

4. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

5. มีความรู้ทางด้านศาสนาและสามัญ

อัตลักษณ์ นักเรียนมีความเป็นอิสลามิกชน และความเป็นไทย

เอกลักษณ์ โรงเรียนเพิ่มพูนภาษา พัฒนาการเรียนรู้

(โรงเรียนทำการสอน 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ อาหรับ และมลายู)

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

2. หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2551

เปิดสอนตั่งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ChatClick here to chat!+
Facebook
ข้ามไปยังทูลบาร์